Rozvoj školství Olomouckého kraje

Zajišťujeme kvalitu vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů. V druhé řadě nazapomínáme ani na podporu zaměstnanosti absolventů a rovné příležitosti na trhu práce.

Kvalifikovaní absolventi s vysokou uplatnitelností na trhu práce

Zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce je pro Olomoucký kraj dlouhodobou prioritou, při jejímž naplňování je nezbytná spolupráce škol i kraje se sociálními partnery. 


Polytechnické vzdělávání

Dlouhodobým cílem Olomouckého kraje je zvýšit zájem žáků o studium vybraných učebních oborů a technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.


Rozvoj gramotností a digitálních kompetencí

V rámci rozvoje gramotností je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. 


Rovné příležitosti ve vzdělávání

Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím komplexních aktivit a opatření v návaznosti na schválenou školskou inkluzivní koncepci kraje s cílem zvýšení kvality vzdělávání.